Sri Lanka Gems

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Cushion

Weight:

3.31

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

3.08

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

2.35

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

2.80

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

2.18

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

2.64

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

2.10

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Cushion

Weight:

2.41

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

2.91

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Cushion

Weight:

2.84

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Cushion

Weight:

2.26

Gemstone:

Blue sapphire

Shape:

Oval

Weight:

2.84

Page 1 of 1412345...10...Last »